Jak księgować faktoring niepełny? Dowiedz się z FaktorOne

Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu niepełnego często zastanawiają się, jak ująć go w księgach rachunkowych. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż aby odpowiednio zaksięgować ten rodzaj faktoringu, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. W tym rodzaju usługi - w faktoringu, w którym faktor nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności, a faktorant może wejść w regres, nie bez znaczenia jest też fakt, czy należność została zwrócona w terminie, czy nie. Przeczytaj i dowiedz się więcej.

Jak księgować faktoring niepełny? Dowiedz się z FaktorOne

Jak ująć faktoring niepełny w bilansie?

Najpierw rozstrzygnąć należy czy wierzytelność po przelaniu jej na Faktoranta powinna być ewidencjonowana w księgach rachunkowych Faktoranta czy też nie?

Ważna jest zatem pozyskanie odpowiedzi na pytania: czy wygasły prawa Faktoranta do środków pieniężnych, czy Faktorant przekazał Faktorowi ryzyko i korzyści, czy też zachował całe ryzyko i korzyści? Oraz czy Faktorant zachowuje kontrolę nad sprzedaną wierzytelnością czy też nie?.

Jeśli przedsiębiorstwo (Faktorant) nie przeniósł wszystkich praw i całego ryzyka na Faktora, ani nie zatrzymało wszystkich praw i całego ryzyka, to należy zważyć czy zachowało kontrolę nad wierzytelnością. Jeśli ma kontrolę nad wierzytelnością to pozostawia wierzytelność w swoich księgach , jeśli Faktorant utracił kontrolę to wyksięgowuje wierzytelność z bilansu. Zgodnie z MSR 39 Faktorant usuwa przelaną wierzytelność ze swoich ksiąg wówczas gdy:

-Faktorantowi wygasły prawa do środków pieniężnych (występuje zarówno w transakcjach faktoringu wierzytelnościowego pełnego jak i niepełnego),    

-Faktorant przekazał całe ryzyko i całe korzyści związane z wierzytelnością (całe ryzyko jest przekazywane Faktorowi w transakcjach faktoringu pełnego w wszystkie korzyści zarówno w transakcjach faktoringu pełnego jak i niepełnego),

-Faktorant utracił kontrolę nad przelaną wierzytelnością (o wierzytelności po zawarciu umowy faktoringowej decyduje Faktor a nie Faktorant; czyli warunek ten zwykle jest spełniony chyba, że w umowie znajduje się zapis ograniczający prawa Faktora do decydowania o wierzytelności)

Rodzaje transakcji faktoringowych wg kryterium wpływu na strukturę finansowania Faktoranta.

Transakcje faktoringowe ewidencjonowane po aktywnej stronie bilansu.

Faktoring pełny i większość transakcji faktoringu wierzytelnościowego niepełnego znajdują swoje odzwierciedlenie tylko po aktywnej stronie bilansu Faktoranta, gdzie należności w stosunku do nabywców towarów i usług znikają , a w zamian pojawia się gotówka od Faktora.  Po stronie pasywnej transakcja ta nie jest uwidoczniona.

Transakcje ewidencjonowane po stronie aktywnej i po stronie pasywnej bilansu  (powodują zwiększenie zobowiązań Faktoranta)

Faktoring z regresem (niepełny), jeśli spełnione są warunki pozostawienia przelanych wierzytelności w księgach rachunkowych Faktoranta.

W przypadku faktoringu niepełnego wierzytelności istniejących o pozostawieniu bądź nie wierzytelności w księgach faktoranta decyduje zachowanie kontroli nad wierzytelnością . Jeśli Faktor nie będzie miał kontroli nad wierzytelnością to wierzytelność mimo przelewu pozostaje w księgach rachunkowych faktoranta. Transakcja ewidencjonowana jest zarówno po stronie aktywów , gdzie wierzytelności pozostają , a obok nich dodatkowo pojawia się gotówka jako zapłata za wierzytelność otrzymaną od Faktora oraz po stronie pasywnej gdzie pojawiają się zobowiązania wobec Faktora.

Po stronie aktywnej i pasywnej Faktoranta zachodzą zmiany.

Jak księgować faktoring niepełny?

Jeśli jednostka zawarła z Faktorem umowę faktoringu niewłaściwego (niepełnego), to ryzyko niewypłacalności dłużnika nie przechodzi na Faktora. Wówczas spoczywa ono na Faktorancie. W tym przypadku nie wyksięgowuje się wierzytelności z jego ksiąg rachunkowych.

Umowę faktoringu niewłaściwego (niepełnego) w księgach rachunkowych ujmuje się analogicznie do umowy kredytu lub pożyczki. Kwotę otrzymaną od faktora w ramach tzw. pożyczki faktoringowej, która może być pomniejszona o opłatę za świadczoną usługę, można ująć w ewidencji księgowej zapisem:

 - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Faktor).

Wyksięgowani należności po ich uregulowaniu przez dłużnika

Na podstawie informacji otrzymanych od Faktora o uregulowaniu należności przez dłużnika Faktorant dokonuje wyksięgowania należności z jego konta, zapisem:

 - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Faktor),

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w analityce: Konto imienne kontrahenta).

W przypadku nieuregulowania należności w terminie...

Może się zdarzyć, że wierzytelność nie zostanie uregulowana przez dłużnika w określonym terminie. Wówczas Faktorant ma obowiązek zwrócić kwotę pożyczki faktoringowej. W księgach rachunkowych zwrot pożyczki można ująć zapisem:

 - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Faktor),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

źródło: GOFIN

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Dla kogo?

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.